Research Group

Research Group

Current Students

  • Bokan Chen
  • Matthew Goiffon
  • Ye Han
  • Maryam Nikouei-Mehr
  • Mohammad Rahdar
  • Liu Su

Former Students

  • Zhaoyang Duan, Ph.D., 2014
  • Yanyi He, Ph.D., 2013
  • Pan Xu, Ph.D., 2012
  • Ying Zhou, M.S., 2010
Loading...